PREGLED CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANjE PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA

Važeće cene gasa za javno snabdevanje na dan 31.12.2017. godine

R.br

Kategorije kupaca Grupne kupaca Tarifni stavovi „energent“ (din./m3) Tarifni stavovi „kapacitet“ (din./m3/dan /godina)

Tarifni stavovi „naknada po

mestu isporuke“ (din./mesto isporuke/ godina)

 

Naknada za pristup sistemu za distribu-ciju gasa

din./m3

1 2 3 4 5 6

7

1.

Kateg. 1

p < 6 bar

 

„Mala potrošnja“

(„Mala“ potrošnja – domaćinstva“ i

„Mala potrošnja –ostali „)

33,73

1044,79

6,83

2.

„Vanvršna potrošnja K1“

31,12

86,14 1044,79

4,22

3.

„Ravnomerna potrošnja K1“

31,12

183,04 1044,79

4,22

4.

“Neravnomerna potrošnja K“

31,12

215,34 1044,79

4,22

 

Od 01.01.2015. godine izvršena je zakonska podela potrošača na:

1. „javno snabdevanje“, koje obuhvata male kupce, podeljene na dve grupe:

  • domaćinstva,
  • ostali (manji poslovni potrošači), i

2. „snabdevanje“ (veći poslovni potrošači), koji su u JKP „Suboticagas“u, srazmerno veličini potrošnje i uputstvima ARS-a podeljeni na dve grupe:

  • potrošači koji imaju godišnju potrošnju do 500.000 m3/god. i
  • potrošači koji imaju godišnju potrošnju preko 500.000 m3/god.

Kod prve grupe potrošača (domaćinstva i mali poslovni potrošači) saglasnost na cene daje Agencija za energetiku, dok kod druge grupe potrošača (veći poslovni potrošači) postoji slobodno tržište i cene se slobodno formiraju u bilateralnim odnosima distributera i potrošača, a prevashodno prema nabavnoj ceni gasa koju za sada, na osnovu svojih kriterijuma određuje JP „Srbijagas“ Novi Sad.