ЈКП “Суботицагас”, Суботица енергетски је субјекат који поседује лиценцу за обављање послова делатности дистрибуције природног гаса издату од стране АЕРС од 16.02.2007. године, под бројем 311.01-257/2006-Л-И.
ЈКП „Суботицагас“ послује по тржишним условима и у складу са тим остварује приход обављајући делатност за коју је основано, што значи да се све активности Предузећа финансирају из сопствених извора.

Карактеристике постојећег система
Гасна дистирибутивна мрежа снабдева се природном гасом са транспортног система ЈП “Србијагас”, при чему ГМРС Суботица, представља место примопредаје природног гаса, на којем се врши очитавње потрошње природног гаса за град Суботицу и то путем турбинског мерача са коректором.
Гасна дистрибутивна мрежа која започиње од ГМРС Суботица у потпуности је изграђена од политеиленских цеви ПЕ 80, СДР 11, са радним притиском од 2,5 бар. Крак гасовода, димензије Ø 400 x 36,4 мм и Ø 315 x 28,7 мм повезује ГМРС Суботица са гасним прстеном који опасава град Суботицу. Гасни прстен изграђен је од полиетиленских цеви димензије Ø 250 x 22,8 мм. У склопу гасног прстена ЈКП “Суботицагас” поседује и две МРС и то МРС-3 и МРС Палић, које представљају додатну регулацију радног притиска гаса у гасном прстену, као и место контролног мерења потрошње природног гаса. Од гасног прстена према свим деловима града раширене су линијске мреже гасовода. Гасоводи су разних димензија, унифицираних димензија и то: Ø 20 x 3,0 мм (гасни прикључци), Ø 32 x 3,0 мм, Ø 63 x 5,8 мм, Ø 90 x 8,2 мм, Ø 110 x 10,0 мм и Ø 160 x 14,6 мм.
ЈКП “Суботицагас” поседује стандардизоване и унифициране МРС, типа Г-4 и Г-6, које се називају КМРС и то: посебно за индивидуалне објекте, а посебно за зграде колективног становања. Све МРС већих димензија изграђују се према пројектној документацији у складу са важећим прописима. Препорука при изградњи МРС је уградња коректора, ради прецизног обрачуна потрошње природног гаса. Комплетна мрежа поседује укупно 330 противпожарних славина, као и 110 секцијских славина, а помоћу којих је могуће секционисати гасну дистрибутивну мрежу у случају поремећаја у систему, те услед заштите сигурности и безбедности људи и имовине. Наведена гасна дистрибутивна мрежа чини јединствену целину.
С обзиром на радни притисак гасне дистрибутивне мреже, који је мањи од 6 бар (п<6 бар), купце природног гаса сврставамо у оквир “Категорије 1”, група “Домаћинства” и група “Остали купци”.
Завршно са 2013. годином укупна дужина гасне дистрибутивне мреже (без изграђених прикључака) износи 406 км разних димензија са укупно 8871 потрошача обе групе.