ЈАВНА НАБАВКА 19/15 (09.11.2015)

Набавка и испорука машинског материјала за изградњу ДГМ део Сенћанског пута

Одлука о додели уговора

 Одлука о додели уговора преговерачког поступка без објављивања позива за’,,Надзорна провера система
менаџмента квалитетом ИСО 9001:2008 без развоја и Надзорна провера систем управљања заштитом
здравља и безбедношћу на раду ОХСАС 18001 :2007zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001 :2007

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 16/15 (10.7.2015)

Nabavka teretnog motornog vozila 4×4 sa dizel agregata

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 15/15 (9.7.2015)

Извођење машинских и грађевинских радова на ДГМ, део Сенћанског и оболазног пута

ИЗМЕНА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 15/15 (25.6.2015)

Извођење машинских и грађевинских радова на ДГМ, део Сенћанског и оболазног пута

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 15/15 (22.6.2015)

Извођење машинских и грађевинских радова на ДГМ, део Сенћанског и оболазног пута

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 14/15 (1.6.2015)

Набавка и испорука ХТЗ опреме за запослене, летњи и зимски

 

ИЗМЕНА ЈАВНА НАБАВКА 13/15 (18.6.2015)

Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), измештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ

ЈАВНА НАБАВКА 13/15 (9.6.2015)

Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), измештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ

 

ЈАВНА НАБАВКА 12/15 (07.09.2015)

Набавка машинског материјала за изградњу и одржавање ДГМ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 11/15 (13.5.2015)

Обављање стручног надзора над извођењем машинских и грађевинских радова на ДГМ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 11/15 (27.4.2015)

Обављање стручног надзора над извођењем машинских и грађевинских радова на ДГМ

 

ЈАВНА НАБАВКА 10/15 (27.4.2015)

Услуга очитавања потрошње природног гаса на гасним мерилима код грађана и привреде

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 9/15 (9.4.2015)

Набавка и испорука канцеларијског материјала

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 8/15 (9.4.2015)

Одржавање, изнајмљивање и развој књиговодственог софтвера „Поларис“

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 8/15 (20.4.2015)

Одржавање, изнајмљивање и развој књиговодственог софтвера „Поларис“

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 7/15 (9.4.2015)

Набавка и испорука средстава за хигијену и потрошних добара

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 6/15 (9.4.2015)

Испитивање и жигосање (баждарење) мерила природног гаса Г-4 и Г-6

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 5/15 (9.4.2015)

Набавка горива за моторна возила и уређаје са моторима са унутрашњим сагоревањем

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 4/15 (17.4.2015)

Услуге осигурања

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/15 (17.4.2015)

Набавка електричне енергије

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2/15 (14.1.2015)

Надзорна провера систем менаџмента квалитетом ИСО 9001:2008 без развоја и Надзорна провера систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду ОХСАС 18001:2007

 

ИЗМЕНА ЈАВНЕ НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/15 (8.1.2015)

Вршење услуге испоруке одораната, пуњење уређаја за одоризацију, контролу нивоа одоризације

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/15 (5.1.2015)

Вршење услуге испоруке одораната, пуњење уређаја за одоризацију, контролу нивоа одоризације