Подаци за идентификацију

Порески идентфикациони број (ПИБ) 104200200

Матични број 20114223

Регистарски број 20114223

Фирма (пун назив) Јавно Комунално Предузеће „Суботицагас“

Фирма (скраћени назив) ЈКП „Суботицагас“

Име и презиме овлашћеног лица Хорват Тимеа, дипл.оец.

Подаци о седишту Суботица

Општина Суботица

Место Суботица

Назив улице Јована Микића

Кућни број 58.

Број телефона (024) 641-200 и 641-201

Број фаx-а (024) 641-220

е-маил office@suboticagas.co.rs

Дистрибутер Да

Обвезник ПДВ Да

Подаци о делатности

Назив фирме ЈКП „ Суботицагас“

Шифра делатности 3522

Подаци о рачуну у банци

Војвођанска банка ОТП Гроуп: 325-9500600044154-90

„Комерцијална банка“ а.д. Београд 205-178780-61

„Банка Поштанска штедионица“ а.д. Београд 200-2435070102029-70