1. РАЗВОЈНО – ТЕХНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ

  • Служба преноса и дистрибуције гаса
  • Служба набавке, складишта и трговине

2. ОДЕЉЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ, РАЧУНОВОДСТВЕНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА

3. ПРАВНО, ОПШТЕ И КАДРОВСКО ОДЕЉЕЊЕ

Организација рада и пословање Предузећа заснива се на рационалној подели рада, како у погледу организационих јединица, тако и послова и радних задатака које обављају поједини запослени.

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

ДИРЕКТОР – пословодни орган Предузећа

Радна биографија директора ЈКП „Суботицагас“

 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

Радна биографија извршног директора ЈКП „Суботицагас“

 

НАДЗОРНИ ОДБОР – орган надзора Предузећа има 3 члана које именује Скупштина града Суботице од којих 1 се бира из реда запослених

Радне биографије чланова надзорног одбора ЈКП „Суботицагас“