JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
„SUBOTICAGAS“
Subotica, Jovana Mikića 58

Na osnovu Odluke direktora JKP „Suboticagas“ Subotica od 24.09.2018. godine, raspisuje se

O G L A S

ZA PRIJEM RADNIKA NA RADNO MESTO GLAVNI INŽENJER

Radni odnos se zasniva na određeno vreme najduže do 3 meseci.

Broj izvršilaca: 1

Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove:

  • VII1 stepen školske spreme – mašinska

  • radno iskustvo: 3 godine

  • licenca odgovornog izvođača radova

  • vozačka dozvola „B“ kategorije

Uz prijavu potrebno je podneti sledeće dokaze o ispunjavanju uslova:

  • Fotokopiju Diplome o stečenoj stručnoj spremi,

  • Fotokopiju Licence,

  • Dokaz o radnom iskustvu i

  • Radnu biografiju.

Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave se neće razmatrati.

Prijava na oglas podnosi se na adresu: Javno komunalno preduzeće „Suboticagas“ Subotica, Jovana Mikića 58, ili na e-mail adresu: office@suboticagas.co.rs