Završni račun za 2022. godinu

Odluka NO o raspodeli dobiti

Odluka NO o usvajanju završnog računa

Završni račun za 2022

Izveštaj nezavisnog revizora


Završni račun za 2021. godinu

Odluka NO

Završni račun za 2021

Izveštaj nezavisnog revizora


Završni račun za 2020. godinu

Odluka NO

Završni račun za 2020

Izveštaj revizora

Napomene uz finansijski izveštaj za 2020


Završni račun za 2019. godinu

Bilans uspeha 2019

Izveštaj o ostalim rezultatima

Finansijski izveštaj

Izveštaj o promenama na kapitalu

Izveštaj o tokovima gotovine

Mišljenje revizora i napomene

Odluka o usvajanju FI

Bilans stanja


Završni račun za 2018. godinu

Bilans uspeha

Izveštaj o ostalim rezultatima

Finansijski izveštaj

Izveštaj o promenama na kapitalu

Izveštaj o tokovima gotovine

Mišljenje revizora

Odluka o usvajanju FI

Napomene

Bilans stanja


Završni račun za 2017. godinu

Bilans stanja za 2017. godinu

Finansijski izveštaj za 2017.

Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu

Odluka o raspodeli

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017. godinu


Završni račun za 2016. godinu

Bilans stanja za 2016. godinu

Bilans uspeha za 2016. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine za 2016. godinu

Izveštaj o promenama na kapitalu za 2016. godinu

Izveštaj o osatalom rezulatu za 2016. godinu

Finansijski izveštaj za 2016.

Napomene uz finansijske izveštaje za 2016. godinu

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016. godinu


Završni račun za 2015. godinu

Obrasci FI za 2015 godinu

Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu

Finansijksi izveštaj za 2015. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora


Završni račun za 2014. godinu

Bilans stanja za 2014. godinu (.pdf, 339 KB)

Bilans uspeha za 2014. godinu (.pdf, 1.015 KB)

Izveštaj o tokovima gotovine za 2014. godinu (.pdf, 476 KB)

Izveštaj o promenama na kapitalu za 2014. godinu (.pdf, 870 KB)

Statistički izveštaj za 2014. godinu (.pdf, 381 KB)

Izveštaj o osatalom razulatu za 2014. godinu (.pdf, 103 KB)

Izveštaj nezavisnog revizora (.pdf, 3.92 MB)

Finansijski izveštaj za 2014. (.pdf, 397 KB)

Napomene uz finansijske izveštaje za 2014. godinu (.pdf, 8.3 mB)


Završni račun za 2013. godinu

OBRASCI FI ZA 2013. GODINU

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2013. godinu (.pdf, 103 KB)

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2013. godinu (.pdf, 103 KB)

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2013. godinu (.pdf, 1.3 MB)

IZVEŠTAJ O OSTVAREDNIM REZULTATIMA RADA I POSLOVANjA JKP „SUBOTICAGAS” SUBOTICA ZA 2012. GODINU…
IZVEŠTAJ O OSTVAREDNIM REZULTATIMA RADA I POSLOVANjA JKP „SUBOTICAGAS” SUBOTICA ZA 2008. GODINU…