Obaveštavaju se cenjeni potrošači prirodnog gasa, da na osnovu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (“Službeni glasnik R.S.” br. 95. od 08.12.2018. god.), donet Pravilnik o obrascu prijave evidencije obveznika naknade za unapređenje energetske efikasnosti (“Službeni glasnik R.S.” br. 41. od 11.06.2019. god.), čijom primenom od 01. avgusta 2019. godine počinje obračun naknade za unapređenje energetske efikasnosti.

Osnovica naknade za unapređenje energetske efikasnosti obračunava se na osnovu isporučene količine prirodnog gasa na mestu isporuke krajnjem kupcu u obračunskom period izražene u metrima kubnim (m3) svedenim na standardne uslove i referentnu toplotnu vrednost (Sm3), u iznosu od 0,15 dinara po svedenom kubnom metru (Sm3) prirodnog gasa koji će se usklađivati u skladu sa zakonom uz oporezivanje po posebnoj stopi PDV od 10% za prirodni gas u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost.

Utvrđivanje iznosa za unapređenje energetske efikasnosti za isporučeni prirodni gas krajnjem kupcu će JKP “Suboticagas” Subotica vršiti prilikom ispostavljanja računa za isporučeni prirodni gas, dok će prihodi ostvareni od naknade pripadati Budžetu Republike Srbije.

Subotica, 19.06.2019.

JKP “Suboticagas” Subotica