04.09.2017

Надзорни одбор ЈКП „Суботицагас“ Суботица је дана 25. августа 2017. године донео Одлуку о ценама природног гаса за јавно снабдевање, према следећој табели:

Редни
број

Категорије
купаца

Групе
купаца

Тарифа
„енергент“
(дин/м3)

Тарифа
„капацитет“
(дин/м3/дан/година)

Тарифа
„накнада по месту испоруке“
(дин/место испоруке/година)

1.

Категорија 1
p < 6 bar
„Мала потрошња“

(„Мала потрошња – дома?инства“  и „Мала потрошња – остали“)

33,73

1.044,79

2.

„Ванвршна потрошња К1“

31,12

86,14

1.044,79

3.

„Равномерна потрошња К1“

31,12

183,04

1.044,79

4.

„Неравномерна потрошња К1“

31,12

215,34

1.044,79

Цене су без ПДВ-а. ПДВ износи 10%.

Нове цене ће почети да се примењују од 1. октобра 2017. године.