01.12.2017

На основу члана 268. став 2. и члана 261. тачка 7) Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/2014) и члана 48. Статута ЈКП «Суботицагас» Суботица, Надзорни одбор је дана 30.11.2017.  године донео

ОДЛУКУ

о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса

Утврђује се висина трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса:

 

Ред. број  Опис позиције Износ у динарима (без ПДВ-а)
 1. Трошкови изградње типског прикључка на већ изграђену мрежу за категорије типског прикључка:
 1.1 G-2,5
 1.2  G-4 69.832,00
 1.3  G-6 81.545,00
 2. Трошкови изградње типског прикључка ако се прикључак гради истовремено са изградњом мреже за категорије типског прикључка:
 2.1  G-2,5
 2.2  G-4 55.866,00
 2.3  G-6 65.236,00
 3. Јединични варијабилни трошак опреме и радова за сваки додатни метар преко граничне удаљености 792,20
 4. Део трошкова система, јединствен за све дистрибутивне мреже за категорије типског прикључка:
 4.1 G-2,5 0
 4.2 G-4 0
 4.3 G-6 0

Ова одлука се обављује на интернет страници Предузећа и примењује од 1. јануара 2018. године.

Преузимање документа