Јавно комунално предузеће „Суботицагас“ Суботица, обавештава цењене потрошаче да је  добило  сагласност Агенције за енергетику Републике Србије која је објављена у „Службеном гласнику РС“ бр. 92/22 од 18.08.2022. године на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Суботицагас“ Суботица, а у складу са Одлуком о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса („Службени гласник РС“ бр. 78/22). Поменутом одлуком се тарифе за „капацитет“ исказују у „динарима/kWh/дан/годину“, а тарифе за „енергент“ у „динарима/kWh“. Измене методологије последица су промене начина мерења испорученог природног гаса и увођења kWh уместо m3 као обрачунске величине испоручене енергије у складу са уредбом која ближе уређује услове испоруке и снабдевања природним гасом.

Нова одлука примењује се почев од 01. октобра 2022. године.

Промена у начину исказивања цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса неће имати економско финансијске ефекте на висину тарифа и просечних цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса.

Суботица, 31.08.2022. године                                      ЈКП Суботицагас, Суботица