Обавештавају се цењени потрошачи природног гаса, да на основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара (“Службени гласник Р.С.” бр. 95. од 08.12.2018. год.), донет Правилник о обрасцу пријаве евиденције обвезника накнаде за унапређење енергетске ефикасности (“Службени гласник Р.С.” бр. 41. од 11.06.2019. год.), чијом применом од 01. августа 2019. године почиње обрачун накнаде за унапређење енергетске ефикасности.

Основица накнаде за унапређење енергетске ефикасности обрачунава се на основу испоручене количине природног гаса на месту испоруке крајњем купцу у обрачунском период изражене у метрима кубним (м3) сведеним на стандардне услове и референтну топлотну вредност (См3), у износу од 0,15 динара по сведеном кубном метру (См3) природног гаса који ће се усклађивати у складу са законом уз опорезивање по посебној стопи ПДВ од 10% за природни гас у складу са Законом о порезу на додату вредност.

Утврђивање износа за унапређење енергетске ефикасности за испоручени природни гас крајњем купцу ће ЈКП “Суботицагас” Суботица вршити приликом испостављања рачуна за испоручени природни гас, док ће приходи остварени од накнаде припадати Буџету Републике Србије.

Суботица, 19.06.2019.

ЈКП “Суботицагас” Суботица