ЈКП “СУБОТИЦАГАС” СУБОТИЦА

Расписује конкурс за ИНФОРМАТИЧАРА на одређено време.

Радни задаци:

– ради на пројектовању и имплементацији рачунарског система, као и његовом развоју, одржавању и администрацији,

– ради на изради и имплементацији нових рачунарских програма везаних за побољшање пословања предузећа,

– ради на развоју и одржавању постојећих рачунарских програма, као и на њиховој интеграцији и међусобној размени података,

– врши контролу рада рачунарских програма, посебно приликом обраде података,

– врши контролу процеса стварања излазних фактура и доставља податке на штампање,

– обавља послове везане за заштиту података, као и њихово складиштење

– води евиденцију и контролу о постављању рачунарске опреме и прибора,

– обавља едукацију радне снаге за рад на рачунарима и служи им као испомоћ при обављању компликованијих операција,

– обавља послове везане за маркетиншке потребе фирме у електронској форми.

– учествује у израчунавању свих улазних и излазних параметара везаних за цене и количине гаса, алокације, израчунавање капацитета гаса за сваког појединачног корисника,

– у сарадњи са развојно-техничким и финансијским оделењем врши формирање излазних рачуна, за све врсте потрошача и корисника услуга предузећа,

– врши контролу излазних параметара, како рачунски, тако и логички,

– врши израду свих потребних табеларних прегледа и анализа који се односе на количине утрошеног гаса, остварену дистрибутивну маржу, мрежарину и потенцијалну добит предузећа и остало,

– учествује у планирању јавних набавки са становишта структуре и цене потребних материјала,

– предлаже осавремењавање рачунарских програма и опреме,

– израђује и ажурира интернет страницу Предузећа,

– доставља податке и сарађује са ангажованом програмерском фирмом,

– обучава Самосталног референта изградње и дистрибуције за обављање послова у циљу одржавања функционисања информационог система Предузећа (поверени послови),

– поступа по Правилнику о безбедности информационог – комуникационог система ЈКП Суботицагас Суботица,

– ради и друге послове из делокруга рада Предузећа, у складу са својим квалификацијама и способностима, по налогу непосредног руководиоца.

Услови за обављање послова:

Степен школске спреме: ВИИ1

Смер – струка: техничка, економска

Година радног искуства: 2

Посебни услови: служи се енглеским језиком, познаје програмирање рачунарских система

Своје биографије можете доставити до 16.04.2018. године на пријемни шалтер предузећа или маилом на office@suboticagas.co.rs