ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СУБОТИЦАГАС“
Суботица, Јована Микића 58

На основу Одлуке директора ЈКП „Суботицагас“ Суботица од 24.09.2018. године, расписује се 
О Г Л А С 
ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА НА РАДНО МЕСТО ВОДЕЋИ ДЕЖУРНИ ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ II

Радни однос се заснива на одређено време најдуже до 3 месеци.
Број извршилаца: 1
Кандидат треба да испуњава следеће услове:
• III или IV степен школске спреме – машинска
• радно искуство: 1 године
• возачка дозвола „Б“ категорије
• пожељан стручни испит за природни гас

Уз пријаву потребно је поднети следеће доказе о испуњавању услова:
• Фотокопију Дипломе о стеченој стручној спреми,
• Уверење о положеном стручном испиту (ако поседује),
• Доказ о радном искуству и
• Радну биографију.

Оглас остаје отворен 7 дана од дана објављивања.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се неће разматрати.

Пријава на оглас подноси се на адресу: Јавно комунално предузеће „Суботицагас“ Суботица, Јована Микића 58, или на е-маил адресу: office@suboticagas.co.rs