ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СУБОТИЦАГАС“
Суботица, Јована Микића 58

На основу Одлуке директора ЈКП „Суботицагас“ Суботица од 24.09.2018. године, расписује се

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА НА РАДНО МЕСТО ГЛАВНИ ИНЖЕЊЕР

Радни однос се заснива на одређено време најдуже до 3 месеци.

Број извршилаца: 1

Кандидат треба да испуњава следеће услове:

  • VII1 степен школске спреме – машинска
  • радно искуство: 3 године
  • лиценца одговорног извођача радова
  • возачка дозвола „Б“ категорије

Уз пријаву потребно је поднети следеће доказе о испуњавању услова:

  • Фотокопију Дипломе о стеченој стручној спреми,
  • Фотокопију Лиценце,
  • Доказ о радном искуству и
  • Радну биографију.Оглас остаје отворен 7 дана од дана објављивања.Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се неће разматрати.

    Пријава на оглас подноси се на адресу: Јавно комунално предузеће „Суботицагас“ Суботица, Јована Микића 58, или на е-маил адресу: office@suboticagas.co.rs