План набавки за 2024. годину

План набавки за 2024. годину

 

План набавки за 2023. годину

Друга измена плана јавних набавки за 2023. годину

Прва измена плана јавних набавки за 2023. годину

План набавки за 2023. годину

 


План набавки за 2022. годину

Трећа измена плана јавних набавки за 2022. годину

Друга измена плана јавних набавки за 2022. годину

Прва измена плана јавних набавки за 2022. годину

План набавки за 2022. годину

 


План набавки за 2021. годину

План набавки за 2021. годину

 


План набавки за 2020. годину

Прва измена плана набавки 2020

План набавки за 2020. годину

 


План набавки за 2019. годину

Прва измена плана набавки за 2019. годину

План набавки за 2019. годину

 


План набавки за 2018. годину

Прва измена плана набавки за 2018. годину

План набавки за 2018. годину


План набавки за 2017. годину

Пета измена плана набавки за 2017. годину

Четврта измена плана набавки за 2017. годину

Трећа измена плана набавки за 2017. годину

Друга измена плана набавки за 2017. годину

Прва измена плана набавки за 2017. годину

План набавки за 2017. годину