ЗАКОНСКИ ОКВИР У ПРИМЕНИ

• Закон о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/14).
• Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 023-1024/2017 од 26.10.2017. године, којим је усвојен текст Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину,
• Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ број 116/14),
• Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16 – одлука УС),
• Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса („Сл.гласник РС“, бр. 42/16),
• Методологија за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса („Сл.гласник РС“, бр. 105/16, 29/17),
• Методологија за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса („Сл.гласник РС“, бр. 93/12, 123/12, 5/14, 116/14, 30/15 и 62/16,111/17),
• Методологија за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Сл.гласник РС“, бр. 75/14, 105/16 и 108/16, 29/17),
• Закон о раду (“Сл.гласник РС”, бр. 24/05,61/05 и 75/14,13/17-Odluka US, 113/17),
• Закон о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15),
• Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС”, бр 88/11 и 104/16),
• Закон о јавним предузећима (“Сл.гласник РС”, бр. 15/16),
• Закон о рачуноводству (“Сл.гласник РС”, бр.62/2013),
• Закон о ревизији („Сл.гласник РС“, бр. 62/2013),
• Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице,
• Колективни уговор за ЈКП „Суботицагас“ Суботица,
• Одлука о Буџету Града Суботице за 2018. годину,
• Подзаконска и интерна акта које ЈКП примењује (Статут Предузећа; Рачуноводствене политике ЈКП „Суботицагас„ Суботица 551/06 од 25.09.2006. године са последњом Изменом рачуноводствене политике 335/16 од 24.06.2016. године; Правилник о набавкама ЈКП „Суботицагас“ Суботица 577/15 од 04.12.2015. године итд.).
• Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину од 16.11.2017. године, број I-00-02-61/2017.