ЗАКОНСКИ ОКВИР У ПРИМЕНИ

 

 • Закон о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014, 95/2018 – др.закон и 40/2021).
 • Уредба о утврђивању елемената  годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег  програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“ бр. 97/2021),
 • Анекс I, II, III и IV Посебног колективног уговора за јавна и јавно комуманална предузећа РС („Сл.гласник РС“ бр. 27/2015),
 • Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузеђа Града Суботице са закљученим Анексима I, II, III i IV („Сл.гласник РС“ бр. од 30.01.2015.године,
 • Колективни уговор за ЈКП „Суботицагас“ Суботица („Сл.гласник РС“ бр. 141/2016) са Анексима I, II, III i IV и Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора за ЈКП „Суботицагас“ број: 90-4/2019 од 01.03.2019.године,
 • Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса („Сл.гласник РС“, бр. 42/16),
 • Методологија за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса („Сл.гласник РС“, бр. 105/16, 29/17),
 • Методологија за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса („Сл.гласник РС“, бр. 93/12, 123/12, 5/14, 116/14, 30/15 и 62/16,111/17),
 • Методологија за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Сл.гласник РС“, бр. 75/14, 105/16 и 108/16, 29/17),
 • Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину („Сл.гласник РС“, бр. 110/2021),
 • Закон о изменама и допунама Закона о буџетско систему Републике Србије („Сл.гласник РС“, 149/2020),
 • Закон о раду (“Сл.гласник РС”, бр. 24/05,61/05 и 75/14,13/17-Odluka US, 113/17 и 95/18- аутентично тумачење)),
 • Закон о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”, бр.91/2019 ),
 • Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС”, бр 88/11, 104/16 и  95/18),
 • Закон о јавним предузећима (“Сл.гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19),
 • Закон о рачуноводству (“Сл.гласник РС”, бр.62/2013, 30/2018 и 73/2019-др.закон),
 • Закон о ревизији („Сл.гласник РС“, бр. 73/2019),
 • Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице,
 • Колективни уговор за ЈКП „Суботицагас“ Суботица,
 • Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“ брј 95/2018 и 86/2019-усклађени дин.износи),
 • Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за њено умањење, као и о критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину („Сл.гласник РС“ број 86/2019 и 89/2019),
 • Подзаконска и интерна акта које ЈКП примењује (Статут Предузећа; Правилник о организацији рачуноводства и рачуноводственим политикама и интерној ревизији у ЈКП „Суботицагас„ Суботица број 336/2021 од 20.09.2021. године са последњом Изменом рачуноводствене политике 335/16 од 24.06.2016. године; Правилник о ближем уређењу планиранја набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама број 501/20 од 18.09.2021. године, са Изменом број 501-1/20 од 30.10.2021. године).