Dug za isporučen prirodni gas, odnosno toplotnu energiju, zaključno sa obračunom za maj, stambeni potrošači mogu da izmire do 31. jula, saopštili su „Toplana“ i „Suboticagas“. Potrošačima koji izmire dugovanja u navedenom roku, preduzeća neće obračunavati zakonsku zateznu kamatu.

– Stambeni potrošači imaju mogućnost da se do 31. jula prijave za reprogram neizmirenih obaveza, odnosno otplatu dugovanja na rate, tako što će pristupiti u službene prostorije preduzeća lično, uz prikaz lične karte. Nakon isteka navedenog roka, svim stambenim potrošačima koji nisu izmirili svoja dugovanja, obračunaće se zakonska zatezna kamata na sva dospela dugovanja – saopštili su ova dva komunalna preduzeća.