Obaveštavaju se stambeni potrošači da dug za isporučenu prirodni gas, zaključno sa obračunom za maj 2020. godine, mogu da izmire do 31. jula 2020. god.

Potrošačima koji izmire u navedenom roku svoja dugovanja, JKP „Suboticagas“ Subotica neće obračunati zakonsku zateznu kamatu.

Stambeni potrošači imaju mogućnost da se do 31. jula 2020. godine prijave za reprogram neizmirenih obaveza, odnosno otplatu dugovanja na rate, tako što će pristupiti u službene prostorije JKP“Suboticagas“ Subotica lično uz prikaz lične karte.

Nakon isteka navedenog roka, svim stambenim potrošačima koji nisu izmirili svoja dugovanja do gore navedenog roka, obračunavaće se zakonska zatezna kamata na sva dospela dugovanja.

Zahvaljujemo se svim potrošačima koji su svoje obaveze redovno izmiruju.

Jkp Subotica gas

Ildiko Zedi
Direktor

https://www.subotica.info/2020/06/10/racuni-za-gas-se-mogu-izmiriti-do-31jula-bez-zatezne-kamate