ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Политика квалитета, заштите животне средине и безбедности и здравља запослених у ЈКП “СУБОТИЦАГАС” Суботица заснована је на следећим принципима:

 1. стална брига за наше кориснике/купце;
 2. одржавање и унапређење квалитета пружених услуга и испоручених производа;
 3. унапређење свих пословних процеса;
 4. очување радне и животне средине;
 5. непрекидна брига за безбедност и здравље запослених.

Циљеви квалитета, заштите животне средине и безбедности и здравља запослених у ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ су:

 • Задовољење захтева, потреба и очекивања корисника наших услуга и одржавање њиховог задовољства;
 • Неговање односа са корисницима наших услуга на основама узајамног поверења:
 • Унапређење технологије рада применом савремених метода и опреме за рад што доприноси повећању ефективности и ефикасности;
 • Потпуно учешће менаџмента у реализацији постављених циљева и планова;
 • Активно ангажовање свих запослених;
 • Непрекидно преиспитивање и усклађивање циљева организације са захтевима и очекивањима тржишта;
 • Непрекидно стручно усавршавање и образовање запослених;
 • Заштита и унапређење радне средине и брига за безбедност и здравље на раду;
 • Стално праћење и унапређење интегрисаног система менаџмента;
 • Подизање и ширење свести о значају заштите животне средине и безбедности и здравља запослених;
 • Примена процесног приступа и размишљања заснованог на ризику;
 • Смањење укупног отпада, као и уклањање отпада који не може бити прерађен на начин који не угрожава животну средину;
 • Унапређење организације рада у циљу рационалног коришћења репроматеријала, енергије и воде, смањење емисија у ваздух и спречавање загађења воде и земљишта;
 • Доследно поштовање закона, прописа, кодекса, стандарда из области заштите животне средине, безбедности и здравља на раду, делатности привредног друштва, као и уговорених обавеза.