Javno komunalno preduzeće „Suboticagas“ Subotica, obaveštava cenjene potrošače da je  dobilo  saglasnost Agencije za energetiku Republike Srbije koja je objavljena u „Službenom glasniku RS“ br. 92/22 od 18.08.2022. godine na Odluku o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, koju je doneo Nadzorni odbor JKP „Suboticagas“ Subotica, a u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa („Službeni glasnik RS“ br. 78/22). Pomenutom odlukom se tarife za „kapacitet“ iskazuju u „dinarima/kWh/dan/godinu“, a tarife za „energent“ u „dinarima/kWh“. Izmene metodologije posledica su promene načina merenja isporučenog prirodnog gasa i uvođenja kWh umesto m3 kao obračunske veličine isporučene energije u skladu sa uredbom koja bliže uređuje uslove isporuke i snabdevanja prirodnim gasom.

Nova odluka primenjuje se počev od 01. oktobra 2022. godine.

Promena u načinu iskazivanja cena pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa neće imati ekonomsko finansijske efekte na visinu tarifa i prosečnih cena pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa.

Subotica, 31.08.2022. godine                                      JKP Suboticagas, Subotica