Podaci za identifikaciju

Poreski identfikacioni broj (PIB) 104200200

Matični broj 20114223

Registarski broj 20114223

Firma (pun naziv) Javno Komunalno Preduzeće „Suboticagas“

Firma (skraćeni naziv) JKP „Suboticagas“

Ime i prezime ovlašćenog lica Horvat Timea, dipl.oec.

Podaci o sedištu Subotica

Opština Subotica

Mesto Subotica

Naziv ulice Jovana Mikića

Kućni broj 58.

Broj telefona (024) 641-200 i 641-201

Broj fax-a (024) 641-220

e-mail office@suboticagas.co.rs

Distributer Da

Obveznik PDV Da

Podaci o delatnosti

Naziv firme JKP „ Suboticagas“

Šifra delatnosti 3522

Podaci o računu u banci

Vojvođanska banka OTP Group: 325-9500600044154-90

„Komercijalna banka“ a.d. Beograd 205-178780-61

„Banka Poštanska štedionica“ a.d. Beograd 200-2435070102029-70