01.12.2017

Na osnovu člana 268. stav 2. i člana 261. tačka 7) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 145/2014) i člana 48. Statuta JKP «Suboticagas» Subotica, Nadzorni odbor je dana 30.11.2017.  godine doneo

ODLUKU

o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa

 

Utvrđuje se visina troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa:

 

Red. broj  Opis pozicije  Iznos u dinarima (bez PDV-a)
 1. Troškovi izgradnje tipskog priključka na već izgrađenu mrežu za kategorije tipskog priključka:
 1.1 G-2,5
 1.2  G-4 69.832,00
 1.3  G-6 81.545,00
 2. Troškovi izgradnje tipskog priključka ako se priključak gradi istovremeno sa izgradnjom mreže za kategorije tipskog priključka:
 2.1  G-2,5
 2.2  G-4 55.866,00
 2.3  G-6 65.236,00
 3.  Jedinični varijabilni trošak opreme i radova za svaki dodatni metar preko granične udaljenosti 792,20
 4. Deo troškova sistema, jedinstven za sve distributivne mreže za kategorije tipskog priključka:
 4.1 G-2,5 0
 4.2 G-4 0
 4.3 G-6 0

Ova odluka se obavljuje na internet stranici Preduzeća i primenjuje od 1. januara 2018. godine.

Preuzimanje dokumenta