11.01.2018

GLAVNI INŽENJER

Na određeno vreme – najduže 6 meseci

Uslovi:

visoka stručna sprema, mašinski fakultet
3 godine radnog iskustva
licenca odgovornog izvođača radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike
vozačka dozvola B kategorije
Rok za podnošenje prijave sa dokazima: 18.1.2018

Prijave se podnose poštom na adresu JKP „Suboticagas” 24000 Subotica, Jovana Mikića 58. ili e-mailom na office@suboticagas.co.rs

Kontakt telefon: 024/641-201