04.09.2017

Nadzorni odbor JKP „Suboticagas” Subotica je dana 25. avgusta 2017. godine doneo Odluku o cenama prirodnog gasa za javno snabdevanje, prema sledećoj tabeli:

Redni
broj

Kategorije
kupaca

Grupe
kupaca

Tarifa
„energent”
(din/m3)

Tarifa
„kapacitet”
(din/m3/dan/godina)

Tarifa
„naknada po mestu isporuke”
(din/mesto isporuke/godina)

1.

Kategorija 1
p < 6 bar
„Mala potrošnja”

(„Mala potrošnja – doma?instva”  i „Mala potrošnja – ostali”)

33,73

1.044,79

2.

„Vanvršna potrošnja K1”

31,12

86,14

1.044,79

3.

„Ravnomerna potrošnja K1”

31,12

183,04

1.044,79

4.

„Neravnomerna potrošnja K1”

31,12

215,34

1.044,79

Cene su bez PDV-a. PDV iznosi 10%.

Nove cene će početi da se primenjuju od 1. oktobra 2017. godine.