10.04.2018

JKP “SUBOTICAGAS” SUBOTICA

Raspisuje konkurs za INFORMATIČARA na određeno vreme.

Radni zadaci:

– radi na projektovanju i implementaciji računarskog sistema, kao i njegovom razvoju, održavanju i administraciji,

– radi na izradi i implementaciji novih računarskih programa vezanih za poboljšanje poslovanja preduzeća,

– radi na razvoju i održavanju postojećih računarskih programa, kao i na njihovoj integraciji i međusobnoj razmeni podataka,

– vrši kontrolu rada računarskih programa, posebno prilikom obrade podataka,

– vrši kontrolu procesa stvaranja izlaznih faktura i dostavlja podatke na štampanje,

– obavlja poslove vezane za zaštitu podataka, kao i njihovo skladištenje

– vodi evidenciju i kontrolu o postavljanju računarske opreme i pribora,

– obavlja edukaciju radne snage za rad na računarima i služi im kao ispomoć pri obavljanju komplikovanijih operacija,

– obavlja poslove vezane za marketinške potrebe firme u elektronskoj formi.

– učestvuje u izračunavanju svih ulaznih i izlaznih parametara vezanih za cene i količine gasa, alokacije, izračunavanje kapaciteta gasa za svakog pojedinačnog korisnika,

– u saradnji sa razvojno-tehničkim i finansijskim odelenjem vrši formiranje izlaznih računa, za sve vrste potrošača i korisnika usluga preduzeća,

– vrši kontrolu izlaznih parametara, kako računski, tako i logički,

– vrši izradu svih potrebnih tabelarnih pregleda i analiza koji se odnose na količine utrošenog gasa, ostvarenu distributivnu maržu, mrežarinu i potencijalnu dobit preduzeća i ostalo,

– učestvuje u planiranju javnih nabavki sa stanovišta strukture i cene potrebnih materijala,

– predlaže osavremenjavanje računarskih programa i opreme,

– izrađuje i ažurira internet stranicu Preduzeća,

– dostavlja podatke i sarađuje sa angažovanom programerskom firmom,

– obučava Samostalnog referenta izgradnje i distribucije za obavljanje poslova u cilju održavanja funkcionisanja informacionog sistema Preduzeća (povereni poslovi),

– postupa po Pravilniku o bezbednosti informacionog – komunikacionog sistema JKP Suboticagas Subotica,

– radi i druge poslove iz delokruga rada Preduzeća, u skladu sa svojim kvalifikacijama i sposobnostima, po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi za obavljanje poslova:

Stepen školske spreme: VII1

Smer – struka: tehnička, ekonomska

Godina radnog iskustva: 2

Posebni uslovi: služi se engleskim jezikom, poznaje programiranje računarskih sistema

Svoje biografije možete dostaviti do 16.04.2018. godine na prijemni šalter preduzeća ili mailom na office@suboticagas.co.rs